Your browser does not support JavaScript!
歡迎光臨 中國文化大學俄國語文學系
分類清單
學生活動剪影
 
2015俄文系家聚 [ 2015-04-29 ]
 
2015俄語歌唱大賽 [ 2015-04-15 ]
 
2015外語週展 [ 2015-03-09 ]
 
2014詩歌朗讀比賽 [ 2014-12-10 ]
 
2014認親活動 [ 2014-11-05 ]
 
2014新生茶會 [ 2014-08-25 ]
 
 
2014 俄語歌唱大賽 [ 2014-04-09 ]
 
 
2013俄語拼字比賽 [ 2013-12-18 ]
 
2013-俄語詩歌朗讀 [ 2013-12-11 ]
 
2013家聚飢俄遊戲 [ 2013-11-13 ]
 
2013搓湯圓活動 [ 2013-09-25 ]
 
2013送舊茶會 [ 2013-06-07 ]
 
2013俄劇之夜 [ 2013-05-08 ]
 
2013歌唱大賽 [ 2013-04-10 ]
 
2012俄文詩歌朗誦 [ 2012-12-12 ]
 
2012俄語拼字比賽 [ 2012-12-04 ]
 
2012迎新宿營 [ 2012-11-03 ]